Algemene voorwaarden

Edelstenenvoordeel.nl is een handelsnaam en website van Altapura.nl

Algemene voorwaarden & privacy

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van AltaPura.NL tevens geldend voor MineralenVeiling.nl
 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg  onder nummer 58967109.

Artikel 1. Definitie
1.1 AltaPura is een onafhankelijke organisatie in sieraden, stenen, kristallen en mineralen en gevestigd Simondsstraat 19, 5103 SR Dongen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met AltaPura.nl  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 
2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AltaPura.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AltaPura.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.5 Op elke overeenkomst gesloten met AltaPura.nl is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele  juridische geschillen  moeten worden gevoerd ten domicile van AltaPura.nl.

Artikel 3. Overeenkomsten 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door AltaPura.nl. AltaPura.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4. Prijzen 
4.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’ s, conform het geldende  BTW.tarief.  Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van het betreffende gewicht. Kosten voor verzending binnen Nederland worden getoond bij het plaatsen van de bestelling. Kosten voor verzending naar het buitenland zijn op aanvrag beschikbaar. 

4.3 AltaPura.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 5. Betalingen 
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, incl. verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk door:
a. Vooraf overmaken via bank of giro
b. Betalen bij afhalen; vanzelfsprekend vervallen in dit geval de verzendkosten
c. Directe betaling middels elektronische betaling zulks ter keuze van AltaPura.nl  
d. Verder door AltaPura.nl aan te geven wijzen van betaling 

5.2 De klant geeft AltaPura.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 
5.3 Indien betalingskosten aan de klant worden doorberekend worden deze tijdens het bestelproces getoond

Artikel 6. Levering 
6.1 AltaPura.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is de winkel echter niet verplicht. 
6.2 Aan de klant wordt een orderbevestiging en factuur gezonden. Klant dient deze op compleetheid en juistheid te controleren en binnen uiterlijk 3 werkdagen melding te maken van onjuistheden. 
6.3 De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan AltaPura.nl kan worden toegerekend.
6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. AltaPura.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen. 
6.5 De  goederen in het assortiment van AltaPura.nl zijn producten van natuurlijke oorsprong. Kleuren en exacte maten kunnen afwijken van getoonde afbeeldingen.  
6.6 De geneeskundige werking die aan de edelstenen wordt toegeschreven is een aanvulling, en nooit een vervanging van de reguliere medische wetenschap. AltaPura neemt op geen enkele wijze verantwoording en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de werking of uitstraling van de edelstenen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan AltaPura.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen en annulering orders verkregen via de webshop en de veiling 
AltaPura.nl doet er alles aan om via de website de klant te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden. 
De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling via de webshop  binnen veertien werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Dit met uitzondering van de retour verzendkosten 
Koper dient dit binnen deze termijn aan te melden via email bij AltaPura.nl.
Om in aanmerking te komen voor restitutie gelden navolgende voorwaarden:

 1. De goederen en verpakking dienen volledig, inclusief verpakking, onbeschadigd en ongebruikt binnen 21 werkdagen na aflevering bij de koper retour zijn geleverd.  
 2. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten allen tijden voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.
 3. Retourgoederen reizen voor rekening en risico van de klant 
 4. Altapura.nl zal conform wettelijke bepalingen de oorspronkelijke koopprijs  en de orginele verzendkosten terugstorten binnen 14 werkdagen na aankomst van de retour gezonden goederen 
 5. Voor de kosten van de retourzending ontvangt de koper een tegoedbon die hij naar gelieve kan besteden in de Altapura webshop  
 6. Indien niet volledig voldaan is aan bovenstaande voorwaarden zal AltaPura.nl slechts een gedeelte van de betaalde bedragen restitueren. Dit ter beoordeling van AltaPura.nl zelf.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@altapura. Leidt dit niet tot een oplossing, is het voor consumenten in de EU vanaf 15 februari 2016, ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Tenzij anders overeengekomen reizen goederen voor risico van de klant. AltaPura.nl biedt aan zijn klanten de mogelijkheid van aangetekende verzending, de kosten daarvan zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9. Klachten 
Mocht een gekocht artikel niet aan de verwachtingen voldoen, neem dan contact met ons op via Info@AltaPura.nl.

Artikel 10.Annulering van bestellingen via de webshop 
10.1 Iedere bestelling kan, zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 12 uur nadat de bestelling is geplaatst per email worden geannuleerd.  
Indien betaling reeds heeft plaats gevonden zal AltaPura.nl deze binnen 14 dagen restitueren op de rekening waar vanaf betaald is. Eventuele retourboekingskosten zijn voor rekening van betreffende klant.  

10.2 Goederen worden pas verzonden indien volledige betaling heeft plaatsgevonden tenzij anders overeengekomen.    

Artikel 11 Bepalingen m.b.t. Velingen
Voor  veilingen gelden in beginsel de voorwaarden zoals hierboven gesteld. Omdat echter de wettelijke kaders anders zijn, zijn navolgende aanpassingen van toepassing: 

 • Er kan alleen geboden worden via het daartoe bestemde veld
 • Een bieding wordt afgewezen indien twijfel bestaat over de echtheid ervan danwel de identiteit van de bieder 
 • Biedingen worden gedaan in hele Euro’s en zijn incl BTW tenzij anders is aangegeven 
 • Biedingen buiten de start en eindtijden van de veiling zijn ongeldig 
 • Wordt de minimum prijs van het kavel niet behaald dan wordt het kavel niet gegund. 
 • Het uitbrengen van het hoogste bod leidt tot koopverplichting van het bewuste goed.
 • Eenmaal gedane biedingen kunnen niet worden ingetrokken 
 • Het intrekken van een bod kan leiden tot uitsluiting van alle veilingen 
 • De winnaar is diegene die bij sluiting van het kavel het hoogste bod heeft uitgebracht. Mits het minimum behaald is.
 • De winnaar van een kavel wordt op de hoogte gebracht van het toegewezen kavel
 • De winnaar van een kavel zal binnen 2 uur na sluiting van het kavel aangeven op welke wijze het betaald wordt danwel toevoegen aan de bestaande lay away
 • Reageert de winnaar niet binnen 2 uur dan vervalt zijn recht op het kavel. Het kavel kan aan de een na hoogste bieder worden toegewezen. 
 • Bij niet tijdig reageren kan de bieder worden uitgesloten van verder deelname aan de AltaPura.nl Veilingen. 
 • Op gewonnen kavels bestaat conform wettelijke regels geen retour recht
 • Verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht en bestemming, kosten daarvan zijn voor rekening van de klant. Zie daarvoor het overzicht op de veilingpagina.
 • Lay away wordt verzonden op basis van afroep van de klant
 • Niet verzekerde zendingen reizen voor risico van de koper   
 • Artikelen worden verpakt en verzonden na volledige betaling door de hoogste bieder 
 • In alle situaties waarin niet is voorzien besluit het management van AltaPura.nl (Carlinde) 

Artikel 12  Bepalingen m.b.t. Creations4U
Creations4U 
is een gratis platform voor de klanten van ALTAPURA.NL 
De geldende voorwaarden zijn 

 • Aanbieder moet een bij AltaPura.nl bekende klant zijn 
 • Aangeboden worden mogen alleen door de aanbieder zelf bedachte en gemaakte sieraden 
 • De aangeboden sieraden moeten grotendeels gemaakt zijn door bij AltaPura.nl aangeschafte materialen
 • De aangeboden sieraden moeten tenminste 1 natuulijke steen bevatten 
 • Aleen email adressen worden vermeld het vermelden van links is niet toegestaan
 • Het staat AltaPura.nl vrij om een aanbod zonder reden te weigeren 
 • AltaPura.nl berekend vooralsnog geen kosten voor het plaatsen van een aanbod 
 • AltaPura.nl is geen partij en niet betrokken in een mogelijke overkomst tussen aanbieder en klant van een betreffend sieraad 
 • AltaPura.nl kan zonder opgaaf van reden berichten en of reacties verwijderen 
 • AltaPura.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste berichten 
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal AltaPura.nl een bindend besluit nemen .


Artikel 13 Overmacht 
AltaPura.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat AltaPura.nl gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14 Gebruik van geleverde materialen 
Koper is verplicht om geleverde materialen en gereedschappen op verantwoorde professionele wijze te gebruiken. AltaPura.nl is niet verantwoordelijk indien schade ontstaat bij nalatigheid.
Mineralen en kristallen zijn niet geschikt voor consumptie, injectie en/of het maken van edelsteenwater  en moeten buiten bereik van kinderen worden gehouden. Na aanraking wordt het wassen van handen sterk aanbevolen. AltaPura.nl is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik. Voor toxiteit e.d. zie de pagina van het mineraal op wikipedia

Artikel 15 Gebruik lay away & Verzamelorders

Artikel 16 Copyright etc
Gegevens die op deze website afgebeeld zijn, zijn eigendom van of in licentie bij AltaPura en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Hieronder zijn begrepen: producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s.

De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrecht. Deze mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AltaPura.nl

Wij streven ernaar alle informatie op onze website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. Alle informatie op deze website wordt daarom onder voorbehoud verstrekt.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van informatie op deze website. Dit geldt ook voor informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website

AltaPura.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen.

Vragen, klachten en opmerkingen. 
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. 

De voorwaarden worden op verzoek in digitale vorm naar u verzonden.

versie 20201208
AltaPura.NL
info@Altapura.nl